رئیس

دکتر حسن بلخاری قهی

استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تلفن مستقیم                                     ۵۵۳۸۰۴۱۶-۰۲۱