رحیم رضازاده ملک

(تولد 1319، مراغه)، پژوهشگر و مصحح