رحیم مؤذن زاده اردبیلی

(درگذشت 1369، تهران)، مؤذن نامی