رضا داوری اردکانی

(تولد 1312، اردکان)، از مفاخر فرهنگی ایران و استاد فلسفه