روح الله موسوی مصطفوی خمینی

(درگذشت 1368، تهران)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران