روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۲۵ اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی را گرامی می‌دارد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۲۵ اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی را گرامی می‌دارد.