روز جهانی کتاب کودک و نوجوان گرامی باد

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز جهانی کتاب کودک و نوجوان را گرامی می‌دارد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز جهانی کتاب کودک و نوجوان را گرامی می‌دارد.