روز حکمت و فلسفه و بزرگداشت ابونصر فارابی گرامی باد