روز خبرنگار گرامی باد

۱۷مردادماه هرسال و روز گرامیداشت «خبرنگار»، بهانه است برای تقدیر از زحمات و خدمات عزیزانی که با قلم خود حقایق و دقائق را می‌نگارند و به مثابه دیده‌بانی امین، برای جامعه و فرهنگ ایران زمین، آگاهی، آزادی و امید را به ارمغان می‌آورند. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز خبرنگار را گرامی می‌دارد

۱۷مردادماه هرسال و روز گرامیداشت «خبرنگار»، بهانه است برای تقدیر از زحمات و خدمات عزیزانی که با قلم خود حقایق و دقائق را می‌نگارند و به مثابه دیده‌بانی امین، برای جامعه و فرهنگ ایران زمین، آگاهی، آزادی و امید را به ارمغان می‌آورند.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز خبرنگار را گرامی می‌دارد