روز قدس گرامی باد

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز قدس را گرامی می‌دارد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز قدس را گرامی می‌دارد.