روز قلم گرامی باد

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، روز قلم را گرامی می‌دارد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، روز قلم را گرامی می‌دارد.