رونمایی از سند وقفی دوران تیموری در کاخ گلستان

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ روز سه شنبه ۱۸ بهمن۱۳۹۰ سند وقفی دوران تیموری که تاکنون در گنجینه سلطنتی کاخ گلستان نگهداری می شد، طی مراسمی در کاخ موزه گلستان رونمایی شد.

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۰

روز سه شنبه ۱۸ بهمن۱۳۹۰ سند وقفی دوران تیموری که تاکنون در گنجینه سلطنتی کاخ گلستان نگهداری می شد، طی مراسمی در کاخ موزه گلستان رونمایی شد.