از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد

زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد محمد کریم پیرنیا

کتاب زندگی نامه و خدمات علمی فرهنگی مرحوم استاد محمد کریم پیرنیا در سلسله انتشارات انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد. در بخشی از مقدمه حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بر این کتاب آمده است: «مرحوم پیرنیا (که می‌توان او را حکیم معمار نامید) با رجوع به آثار تاریخی و […]

کتاب زندگی نامه و خدمات علمی فرهنگی مرحوم استاد محمد کریم پیرنیا در سلسله انتشارات انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.

در بخشی از مقدمه حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بر این کتاب آمده است: «مرحوم پیرنیا (که می‌توان او را حکیم معمار نامید) با رجوع به آثار تاریخی و تعمق و تحقیق در باب آنها سعی در کشف و دریافت اصولی از معماری ایرانی و اسلامی داشت که مبنای معماری نوین و جدید ایران قرار گیرد.

گرچه متأسفانه چنین نشد و معماری ایران چه پیش و چه پس از انقلاب راه خویش را رفت اما تأملات و تحقیقات رادمردی چون او دستکم در حوزه تحقیقات معماری راه روشن و تابناکی را برای معماران ظاهر ساخت.

امید آنکه معماری یک هنر (با تمامی معنا و مفهوم عمیق و وسیعی که در این کلمه وجود دارد) انگاشته شود و تمامی حقیقت آن توسط معماران درک و به کار گرفته شود.

همان حقیقتی که امثال ویتروویوس (که کتابش در باب معماری را انجیل معماران می‌دانند) آن را چنین بیان می‌کنند: «معمار باید به اقسام مختلفه علوم آراسته باشد، چون با قوه تمییز او است که تمامی آثار دیگر هنرها به محک در می‌آیند. این معرفت، زاییدۀ علم و عمل است. عمل، ممارست مداوم و منظم در کار است. … و علم … قدرت بیان و نمایش مهارت معمار است بر اساس اصول تناسب. [معمار] باید هم بالذات بااستعداد باشد و هم مستعد تعلیم یافتن. نه استعداد ذاتی بی‌تعلیم و نه تعلیم بی‌استعداد ذاتی، هنرمندی کامل تواند ساخت. وی [باید] تعلیم یافته باشد، ماهر در [کار] با قلم، هندسه آموخته، تاریخ بسیار بداند، اندیشه فیلسوفان را به دقت دریافته باشد، موسیقی بفهمد، اندکی از طب بداند، نظرات مردان قانون را بداند و با نجوم و علم صور فلکی آشنا باشد.» (فلسفه، هندسه و معماری، نشر دانشگاه تهران، ص ۲)

مفهوم‌شناسی «رون» در قرآن، حکمت و معماری، حسن بلخاری قهی؛ پیرِ مهرآئینِ مهرآزیِ ایرانی؛ عادله آقایی؛ استاد پیرنیا، فراخوانِ بازگشت به خویش، مهدی حجت؛ دربارۀ مرحوم محمدکریم پیرنیا، سیدمحمد بهشتی؛ استاد محمدکریم پیرنیا بالاتر از عشق!! ،هوشنگ رسولی؛ جایگاه پیرنیا در مطالعات تاریخ معماری ایران، عادل فرهنگی؛ کشف‌الاسرار و… رشیدالدین ابوالفضل میبدی، حسین رایتی مقدم؛ پیرنیا، استاد پیر و نیای مهرازی ایران زمین، نیما ولی‌بیگ؛ معمار جاوید، زهره بزرگمهری؛ علم عشق، نادیه ایمانی؛ نقش استاد پیرنیا در توجه دوباره به معماری تاریخی ایران، فرامرز پارسی؛ دلبستگی دکتر محمدکریم‌ پیرنیا به معماری ایران، محمود پورسراجیان؛ پیرنیا در گیرودار بی‌آدابیِ نقل، محمدمهدی عبدالله‌زاده/ مرضیه روستایی؛ در محضر استاد محمدکریم پیرنیا،  فرهاد نظری؛ میزگرد معماری ایرانی، فرهاد نظری/ علی رنگچیان؛ مروری بر پنج اصل معماری ایرانی استاد پیرنیا در باغ ایرانی، هانیه فدایی تمیجانی/ مریم میرزایی؛ معماری و هویت ملی، غزاله اقبالی؛ تأملی در آراء و اندیشه‌های استاد پیرنیا، صفورا منتظری/ سیدشهاب بنی‌هاشمی؛ خانه‌های خدا در ایران‌زمین، محمدکریم پیرنیا؛ خواب‌آلودگان به شیوه‌های معماری ایرانی نام بیگانه می‌نهند!…، محمدکریم پیرنیا، عناوین مقالاتی اند که دراین کتاب منتشر شده اند.

کتاب زندگی نامه و خدمات علمی فرهنگی مرحوم استاد محمد کریم پیرنیا در شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۳۰۰۰۰ تومان روانه بازار کتاب شده است.