سعید نفیسی

(تولد 1274، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران، ادیب، مورخ و نویسنده