سیدجعفر شهیدی

تولد 1297، بروجرد، از مفاخر فرهنگي ايران و ادیب