سیدمرتضی آوینی

شهادت 1372، فکه، کارگردان و نویسنده