سید جواد مصطفوی

(تولد 1301، مشهد)، نویسنده و محقق