سید حسن موسوی بجنوردی

(درگذشت 1354، نجف)، از مفاخر فرهنگی ایران و عالم دینی