سید حسین میرشمسی

تولد 1293، اصفهان، دامپزشک و واکسن‌­ساز