سید محمد فرزان

درگذشت 1349، تهران، نویسنده و ادیب