سید محمد مشکوه

(درگذشت 1359، لندن)، از مفاخر فرهنگی ایران و نسخه شناس