سید محمود طباطبایی

(تولد 1321، گرمسار)، پزشک مغز و اعصاب