سیر شاهنامه نگاری در ایران

تاریخ ایجاد : شنبه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ در این کتاب نسخه‌های مختلف شاهنامه فردوسی که مزین به نگارگری هستند، معرفی شده‌اند. این کتاب شامل تعدادی از مقاله های نویسنده است که در آن ها برخی نسخه های شاهنامه که دارای مجالس نفیس نگارگری هستند، به تفصیل معرفی شده اند که برخی نگاره های این شاهنامه […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

shahname-negari-iranدر این کتاب نسخه‌های مختلف شاهنامه فردوسی که مزین به نگارگری هستند، معرفی شده‌اند.

این کتاب شامل تعدادی از مقاله های نویسنده است که در آن ها برخی نسخه های شاهنامه که دارای مجالس نفیس نگارگری هستند، به تفصیل معرفی شده اند که برخی نگاره های این شاهنامه ها، خود منحصر به فرد هستند.
یکی از این شاهنامه ها، نسخه ای است که در مقاله نخست کتاب با عنوان «خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم» معرفی شده است. این شاهنامه متعلق به دوران قاجاریه است.
دیگر نسخه های شاهنامه، معرفی شده در کتاب «شاهنامه نگاری در ایران» عبارتند از: «شاهنامه شاه اسماعیل دوم»، «شاهنامه ای از مکتب اصفهان»، «شاهنامه داوری در دوره قاجاریه»، «شاهنامه کاما» و «شاهنامه مستوفی» که به «شاهنامه دموت» نیز معروف است.
این کتاب در سال ۱۳۹۳ توسط انتشارات سورۀ مهر به چاپ رسیده است.
شریف زاده: عبدالمجید، شاهنامه نگاری در ایران، تهران، سورۀ مهر، ۲۸۵ صفحه، ۱۳۹۳.
میراث مکتوب