شاهنامه پژوهی، گامی در جهت بازاندیشی در ادبیات کهن فارسی

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۲ شاهنامه پژوهی عنوان دفترهای فراهم آمده از مقالات همایش آغاز هزاره دوم شاهنامه فردوسی است که با نظارت دکتر محمد رضا راشد محصل منتشر شده است. این مجموعه در بردارنده ۲۲ مقاله پژوهشی ارسال شده به دبیرخانه همایش است و تلاش دارد راه ورود شاهنامه پژوهان جوان به […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۲

shahname pajohi

شاهنامه پژوهی عنوان دفترهای فراهم آمده از مقالات همایش آغاز هزاره دوم شاهنامه فردوسی است که با نظارت دکتر محمد رضا راشد محصل منتشر شده است.

این مجموعه در بردارنده ۲۲ مقاله پژوهشی ارسال شده به دبیرخانه همایش است و تلاش دارد راه ورود شاهنامه پژوهان جوان به طرح نیازها و دغدغه های نسل حاضر را هموار و راهکارهایی از شاهنامه را برای تعادل فکر و فرهنگ جامعه استخراج و حفره های خالی فرهنگی را با آموزه های شاهنامه پر کند .این دفتر را می توان گامی در جهت بازاندیشی پیرامون ارزش ها و آرمان های ادبیات کهن فارسی و ارتباط آن با نیازهای امروز جامعه دانست .آهنگ قلم، شاهنامه پژوهی را در ۴۳۲ صفحه و بهای ۱۲۰ هزار ریال به چاپ رسانده است.