صائب تبریزی در کارنامه‌ی ادبی دکتر صدیق

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۲ در این کتاب، مجموعه مطالبی که دکتر صدیق تا کنون درباره صائب نوشته‌اند به علاوه‌ی منتخبات اشعار ترکی شعرای سلف که صائب تبریزی به خط خود در «سفینه‌ی صائب» نگاشته است، گردآوری شده است. یادکرد و معرفی بزرگان علم و ادب و کندوکاو در زوایای مختلف زندگی آنان […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۲

saebe tabrizi

در این کتاب، مجموعه مطالبی که دکتر صدیق تا کنون درباره صائب نوشته‌اند به علاوه‌ی منتخبات اشعار ترکی شعرای سلف که صائب تبریزی به خط خود در «سفینه‌ی صائب» نگاشته است، گردآوری شده است.

یادکرد و معرفی بزرگان علم و ادب و کندوکاو در زوایای مختلف زندگی آنان و اشراف بر روح متعالی ایشان و مطالعه در آثاری که از خود به یادگار گذاشته‌اند، امروزه از اهمّ اموری است که باید به شایستگی انجام گیرد و آیینه‌وار پیش‌روی جوانان گذاشته شود.

در این کتاب کلیه مطالبی که دکترحسین محمدزاده صدیق درباره صائب تبریزی نگاشته‌اند در بخش‌های زیر نگاشته شده است:

پیشگفتار در بررسی زندگی و آثار دکتر صدیق

زندگی صائب تبریزی

شرح ده غزل فارسی صائب

شرح بیست غزل ترکی صائب

برگردان منظوم بیست غزل ترکی صائب

گزیده‌های شعر ترکی در سفینه‌ی صائب

فهرست لغات شرح شده

«صائب تبریزی در کارنامه‌ی ادبی دکتر ح. م. صدیق» با مقدمه و گردآوری نرگس شکرخدایی و ژاله امیری در۴۵۳ صفحه نگاشته شده است.