ضرورت انتشارات کتاب ۳۶۶ روز با سعدی

تاریخ ایجاد : شنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور بر لزوم تعریف آثاری مانند ۳۶۶ روز با سعدی تاکید کرد. محمد جواد ادبی چهارشنبه شب مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۰ در مراسم بزرگداشت یادروز سعدی بیان کرد: همواره دیده شده کتابهایی در بازار نشر خارجی وجود دارند مانند ۳۶۶ روز با یک فیلسوف […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

adabisadiرئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور بر لزوم تعریف آثاری مانند ۳۶۶ روز با سعدی تاکید کرد.

محمد جواد ادبی چهارشنبه شب مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۰ در مراسم بزرگداشت یادروز سعدی بیان کرد: همواره دیده شده کتابهایی در بازار نشر خارجی وجود دارند مانند ۳۶۶ روز با یک فیلسوف خاص مانند ۳۶۶ روز با کنفوسیوس یا ۳۶۶ روز با بودا و این آثار نیز ترجمه می شود و زمانی که از جوانان در مورد خواندن این مطالب سئوال می شود پاسخ می دهند که زبان آنها ساده است.

وی خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم شود که آثاری مانند ۳۶۶ روز با سعدی نیز مورد تعریف قرار گیرد البته به زبانی که جوانان ما آن را درک کنند.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در ادامه سخنان خود تاکید کرد: ضرورت گفتمان فرهنگی امروز در حوزه مفاخر فرهنگی آن است که زبان اجتماعی، فرهنگی، تاریخی این مفاخر معاصر شود.