ضیا الدین سجادی

(تولد 1299، مشهد)، از مفاخر فرهنگی ایران و ادیب