عباس زریاب خویی

(درگذشت 1373، تهران)، ادیب، محقق و مترجم