عباس سحاب

تولد 1300، تفرش، از مفاخر فرهنگي ايران و کارتوگراف