عبدالجواد ادیب نیشابوری

(درگذشت 1305، مشهد)، ادیب و شاعر