عبدالحسین زرین کوب و نقد ادبی

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۲ عبدالحسین زرین کوب ادیب، مورخ و منتقد ادبی دانشمندی است که به نقد ادبی جدید ایران اعتبار و آبرو بخشیده است. آشنایی زرین کوب با شیوۀ تحقیق علمی اروپایی و معارف قدیم و جدید و میراث فرهنگ و تاریخ و ادبیات ایرانی موجب شده که آثار او […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۲

abdolhossein-zarinkob

عبدالحسین زرین کوب ادیب، مورخ و منتقد ادبی دانشمندی است که به نقد ادبی جدید ایران اعتبار و آبرو بخشیده است.

آشنایی زرین کوب با شیوۀ تحقیق علمی اروپایی و معارف قدیم و جدید و میراث فرهنگ و تاریخ و ادبیات ایرانی موجب شده که آثار او ناظر بر تحقیقات دیروز و امروز و مستند به شواهد و ماخذ ایرانی و اروپایی باشد.
هرچند که زرین کوب در حوزه های متنوع ادبیات فارسی، تاریخ قدیم و جدید ایران، تصوف و عرفان، تاریخ ادیان و موضوعات پراکندۀ دیگر کتاب ها و رساله ها و مقاله های بسیار نوشته، اما دلبستگی او بیشتر به نقد ادبی بوده که از روزگار جوانی نخستین اثر خود را به آن اختصاص داده است.

آنچه در کتاب زرین کوب و نقد ادبی آمده گزیده ای است از انبوه یادداشت هایی که از مطالعۀ دقیق آثار پراکندۀ زرین کوب در حوزۀ نقد ادبی فراهم آمده است. ایرج پارسی نژاد مولف این اثر کوشیده است بخشی از آثار زرین کوب را که صرفاً به نقد ادبی پرداخته بررسی کند و قوت ها و ضعف های آن را بازنماید و سهم بزرگ او را در تاریخ نقد ادبی ایران نشان دهد.
به گفته پارسی نژاد نقد آثار پرارزش زرین کوب به معنی نفی و انکار آن آثار نیست، بلکه نشانۀ قدرت شناسی از اهمیت آنهاست که با گذشت سالها همچنان اعتبار خود را برای نقد و بررسی حفظ کرده است.

این دفتر که از مطالعۀ دقیق آثار پراکندۀ استاد زرین کوب در نقد ادبی فراهم آمده، در تحلیلی انتقادی قوت ها و ضعف های آثار او را بازنموده و سهم بزرگش را در تاریخ نقد ادبی جدید ایران نشان داده است.
فلسفۀ شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران، ادبیات در محکمۀ تاریخ، نقد ادبی، با کاروان حله، زرین کوب و ادبیات معاصر و تمایل به تجدد عناوین فصل های این کتاب است.

زرین کوب و نقد ادبی تألیف دکتر ایرج پارسی نژاد، در ۴۴۰ صفحه، شمارگان ۱۶۵۰ نسخه به بهای ۲۵۰۰۰۰ ریال منتشر شده است.