عبدالرسول خیام پور

درگذشت 1358، تهران، از مفاخر فرهنگي ايران و ادیب