عبدالله نورانی

(درگذشت1390، تهران)، مصحح متون فلسفی و کلامی و کتابشناس