عبد المحمد آیتی

(تولد 1305، بروجرد)، از مفاخر فرهنگی ایران، ادیب و مترجم