عضویت حسن بلخاری در شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی کشور

طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت: عضویت حسن بلخاری در شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی کشور طی حکمی از سوی سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسن بلخاری استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به عضویت در شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی […]

طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت:
عضویت حسن بلخاری در شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی کشور
طی حکمی از سوی سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسن بلخاری استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به عضویت در شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی کشور منصوب شد.
گفتنی است شورای پروانه نمایش یا شورای بازبینی فیلم‌ها، بخشی از سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مسئولیت صدور یا رد پروانه ساخت برای فیلم‌های سینمایی کشور را به عهده دارد.