علی اکبر سیاسی

(درگذشت 1369، تهران)، پدر علم روانشناسی