علی اکبر شعاری نژاد

(تولد 1304، تبریز)، از مفاخر فرهنگي ايران و استاد علوم تربیتی