علی اکبر شیرودی

(شهادت 1360، سرپل ذهاب)، قهرمان دفاع مقدس