علی اکبر غفاری

(تولد 1303، تهران)، استاد فقه و حدیث