علی صیاد شیرازی

(شهادت 1378، تهران)، قهرمان دفاع مقدس