علی محمد کاردان

(تولد 1306، یزد)، از مفاخر فرهنگي ايران و استاد علوم تربیتی