غرفه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در نمایشگاه چهلمین سالگرد دفاع مقدس