غلامحسین شکوهی

(تولد 1305، بیرجند)، از مفاخر فرهنگی ایران و استاد تعلیم و تربیت