غلامرضا رشید یاسمی

(درگذشت 1330، تهران)، نویسنده، مترجم و مصحح