غلامعلی حداد عادل

(تولد 1324، تهران)، استاد ادبیات و فلسفه