غیاث الدین جمشید کاشانی

(درگذشت 808، سمرقند)، ریاضیدان و اخترشناس