فریدون جنیدی

(تولد 1318، نیشابور)، شاهنامه پژوه و ادیب