فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر»(۶)

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (ویژه اخلاق) (۶) سال چهارم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۸ عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از: شیخ اجل و اخلاقیات نوین: دکتر محمد بقایی ماکان؛ اخلاق سیاست نزد خواجه نصیر الدین طوسی بر مبنای کتاب اخلاق ناصری: دکتر نجفقلی حبیبی؛ بررسی مضامین اخلاقی در آثار نظامی (خسرو و […]

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (ویژه اخلاق) (۶)
سال چهارم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۸
عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:
شیخ اجل و اخلاقیات نوین: دکتر محمد بقایی ماکان؛ اخلاق سیاست نزد خواجه نصیر الدین طوسی بر مبنای کتاب اخلاق ناصری: دکتر نجفقلی حبیبی؛ بررسی مضامین اخلاقی در آثار نظامی (خسرو و شیرین ـ لیلی و مجنون): فهیمه سازمند؛ تصحیح رساله محبوبیه خواجه محمد پارسا: استاد منوچهر صدوقی سها؛ دکتر مهدی مومنی؛ حاکمان و اخلاق از محتشمی تا محسنی (تطبیق اخلاق محتشمی و اخلاق محسنی): دکتر یداله قائم‌پناه؛ رساله فیضِ میر: میر محمّد تقی میر؛ دکتر سیّد مسعود حسن رضوی ادیب؛ اوصاف‌الاشراف: کتاب راهنمای سلوک معنوی و اخلاق عملی: دکتر بهمن نزهت.