فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر»(۷)

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (ویژه نور) (۷) سال چهارم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۸ عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از: تأملی در نورشناسی با تأکید بر المناظر شاهکار ابن هیثم: دکتر حسن بلخاری قهی؛ حدیث نور: دکتر احمد تمیم‌داری؛ نورشناسی زین‌الدین کشی از: دکتر علی‌اصغر جعفری ولنی؛ نور از نظر امام محمد […]

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (ویژه نور) (۷)
سال چهارم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۸
عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:
تأملی در نورشناسی با تأکید بر المناظر شاهکار ابن هیثم: دکتر حسن بلخاری قهی؛ حدیث نور: دکتر احمد تمیم‌داری؛ نورشناسی زین‌الدین کشی از: دکتر علی‌اصغر جعفری ولنی؛ نور از نظر امام محمد غزالی: دکتر محمدجعفر حیدری؛ نور و نار در عرفان و اشراق: دکتر زهرا زارع؛ معناشناسی نور در تفسیر المیزان: دکتر حسن سیّدعرب؛ نمادشناسی عرفانی نور در انجیل یوحنا: دکتر حسن مهدی‌پور؛ فرض الله عبدی سهروردی.