فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۱۱)

فصلنامه تخصصی «حکمت‌نامه مفاخر» (ویژه قطب‌الدین شیرازی) (۱۱) سال پنجم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱ حکمت نامه مفاخر ویژه قطب الدین شیرازی توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ و منتشر شد. عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:  گذری بر حیات علمی قطب‌‌الدین شیرازی: استاد سیدعبدالله انوار؛ حقیقت صور خیالیه […]

فصلنامه تخصصی «حکمت‌نامه مفاخر» (ویژه قطب‌الدین شیرازی) (۱۱)

سال پنجم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۹

شماره ۱۱ حکمت نامه مفاخر ویژه قطب الدین شیرازی توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ و منتشر شد.

عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:

 گذری بر حیات علمی قطب‌‌الدین شیرازی: استاد سیدعبدالله انوار؛ حقیقت صور خیالیه به روایت قطب‌الدین شیرازی: دکتر حسن بلخاری قهی؛ معرفت‌شناسی قطب‌الدین شیرازی: دکتر علی اصغر جعفری ولنی و دنیا اسدی فخرنژاد؛ نگاهی به شخصیت، آراء و آثار علامه قطب‌الدین شیرازی: دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول؛ معرفی التحفۀالسعدیۀ و منتخب آن: دکتر نجفقلی حبیبی؛ نقد قطب‌الدین شیرازی بر فخرالدین رازی در بداهت همه تصورات: دکتر محمّد جعفر حیدری؛ تأملاتى کوتاه در پزشکى‌نامه قانون‌بنیان شیرازى، نماد روش تحقیق تاریخ طب اسلامى: دکتر سیدحسین رضوی برقعی.